Blue Flower

แล้ว ซึ่งก็จะมีนักลงทุนที่จะขาดทุนกันหุ้นประเภทนี้มากมายอย่าง สมํ่าเสมอ โดยจะ คายัค  มีนักลงทุนขํ่นเทพจำนวนเพียง “หยิบมือ” ที่ประกาศความสำเร็จจากการลงทุนหุ้นเหล่านี้โดยที่ “ผู้ที่เข้ามาใหม่” ก็ไม่เคยทราบเลยว่า “คนที่ตายไม่เคยได้พูด”

หลังจากที่ได้ฟังเรองราวของครอบครัวหลายแบบ ทีนี้เรากลับมาที่เนื้อหาหลักกันครับ ประเด็นของเราก็คือ ถ้าเกิดสภาวะวิกฤตของตัวหุ้น หรออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง เราจะตัดสินใจเลือกหุ้นอย่างไร ว่ากิจการจะไปรอด

โดยพืนฐาน เราจะพบว่า เมื่อเกิดวิกฤตการณ์นั้น หุ้นหลายๆ ตัว (หรออาจจะส่วนใหญ่ในตลาด) ก็อาจจะมีราคา ลดตํ่าลง หลายตัวมีราคาลดตํ่าลงมาถึง 30-80% ซึ่งน่าเย้ายวนใจให้เข้าลงทุนเป็นอันมาก แต่เราจะพิจารณาอย่างไร เพื่อที่เราจะไม่ไปซือ “หุ้นที่กำลังจะเน่า” เพราะเราเองซึ่งเป็นนักลงทุนธรรมดา เรือ คา ยั ค feelfree ก็รู้,ว่า “งบการเงินที่เห็นนั้น เป็นงบการเงิน ของไตรมาสก่อน และกว่าจะประกาศให้เราทราบก็กินเวลาหลังจากที่เรมไตรมาสนั้นๆ ไปแล้วถึง 135 วัน (90+45)”

สิ่งที่เราจะพอทำได้ คือการวิเคราะห์รายได้ เทียบกับหนี้สินที่กิจการจะต้องจ่าย ว่ากิจการจะยืนอยู่ได้หรอไม่ ตัวเลขหนี้สิน ก็คือ ตัวเลขหนี้สินที่ว่านี้คือ

“หนี้สินนี้งหมดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในปีนั้นๆ + ดอกเปีย”

ซึ่งตัวเลขตรคายัคตกปลา งนี้เราก็จะต้องน่ารายจ่ายดอกเปีย มารวมกับส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี และ ประมาณการณ์หนี้สินระยะนี้นที่กิจการน่าจะต้องจ่ายออกไป

ในขณะที่ส่วนของรายได้นั้น เราสามารถน่า EBITDA เข้ามาใช้เทียบดูว่ากิจการยังพอจะมีกำไรกลับมาจ่าย ดอกเปียหรอไม่ หรอถ้าจะให้เข้มข้นมากฃึน ก็ควรจะใช้ “เงินสดที่ได้รับจากกิจกรรมการดำเนินงาน” เข้ามาใช้แทน EBITDA เพราะผู้เชี่ยวชาญบางท่าน ก็ใช้สมมติฐานที่ว่า “EBITDA เรือ คา ยั ค สภาพ ใหม่ 100 คือกำไรก็จรงอยู่ แต่อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม,ได้กลับมา เป็นเงินสด อาจจะโดยลูกหนี้เปียวได้ จึงใช้เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน”

ทีนี้สมมติว่าเราได้ตัวเลข “หนี้สินนี้งหมดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในปีนั้นๆ + ดอกเปีย” ลัก 300ล้านบาท แต่กิจการ มี EBITDA

(หรอควรใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน) มากกว่า 300ล้านบาท ก็ถือว่ากิจการ'นั้น “น่าจะอยู่รอด ปลอดภัย” ต่อไปได้

แต่ประเด็นที่เราต้องพิจารณากันต่อ ก็คือ มันอาจจะยังไม่จบแค่นั้น เพราะเรองเดิมก็คือ “ข้อมูลที่เราได้นั้น เป็นข้อมูลย้อนหลัง” หนี้สินนั้นเป็นของจรง แต่รายรับของกิจการ อันนี้เป็นความสามารถและความพยายามของเราที่ จะต้องประเมินว่า

EBITDA (หรออาจใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน) ในอนาคตจะขายเรือคายัค มีโอกาสลดลงหรอไม่ ถ้าลดลงมากก็อาจจะหมายความว่า “สินทรัพย์ของกิจการจะลดลงไปเรอยๆ เช่นเดียวกัน”

และเพื่อให้เรามีความเรามีความมั่นใจในการลงทุน เรา